Assesment_Center_Arthur_Adams

Подход В структурирането на асесмънт центровете, които провеждаме, използваме практически тествани и доказали обективността и валидността си инструменти за оценка и развитие на потенциала.

 • Симулации
 • Казуси
 • Решаване на практически задачи
 • Групови дискусии
 • Ролеви игри
 • Презентации
 • Индивидуални задачи
 • Интервюта
 • Тестове за оценка на професионални знания и умения
 • Личностни въпросници
 • Когато имате нужда от нови служители за ключови позиции и сте стартирали кампании  за набиране и подбор на кандидати.
 • Когато искате да откриете  и развиете „ талантите” в организацията.
 • Когато повишавате „талантливите” служители на по-висока или отговорна  позиция и се нуждаете от обективна преценка на потенциала и възможностите за справяне с новите функции.
 • Когато търсите силните и слабите страни в работата на определени  звена или служители.
 • Когато идентифицирате и анализирате нуждите от обучение в организацията.
 • Когато изграждате нов екип.
 • За оценка на ефекта на програми за обучение и развитие върху реалното работно поведение.
 • В сравнение с другите методи за оценка асесмънт центърът е най-обективният инструмент за наблюдение, оценка и вземане на решение за наемане или развитие, тъй като оценяването се извършва въз основа на директно наблюдение на реално поведение, а не въз основа на субективни личностни или психологически характеристики;
 • Съчетава различни методи и инструменти, като използва техните възможности и предимства според ситуацията и целта;
 • Спестява време и усилия на организацията или отдел „Човешки ресурси” при провеждане на многостъпкови кампании за подбор и развитие;
 • Използването на този метод дава възможност за прогнозиране с висока степен на точност на бъдещото поведение на участниците, на техните потенциални реакции и действия в определени ситуации;
 • Симулира реални професионални ситуации, реални организационни и междуличностни процеси и води до проявлението на автентични стереотипи на действие и реакции;