е-Академия „ЛИДЕРСТВО И РЪКОВОДЕНЕ НА ХОРА“

 
е-Академия: „ЛИДЕРСТВО И РЪКОВОДЕНЕ НА ХОРА

  Брой на курсовете: 5

  Продължителност: по 3-4 часа на курс

   Ниво – начално

  Цена: 173 евро за 5-те курса от програмата

Изпрати запитване!

е-Академията „ЛИДЕРСТВО И РЪКОВОДЕНЕ НА ХОРА“ съдържа 5 отделни курса с най-важните аспекти на лидерството – от необходимите личните качества до ръководенето и изграждането на високо-ефективен екип. Ще научите кои са етапите и какви промени настъпват в развитието на всеки екип и как да ги управлявате.

е-Курс: ИЗГРАЖДАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА УСПЕШЕН ЕКИП

е-Курс: ДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАТНА ВРЪЗКА

е-Курс: МОТИВАЦИЯ И САМОМОТИВАЦИЯ. ТЕОРИИ И УСПЕШНИ ПРАКТИКИ

е-Курс: ЕФЕКТИВНА МЕЖДУЛИЧНОСТНА КОМУНИКАЦИЯ. КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ

е-Курс: РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ

Двете най-важни умения за лидера са комуникация и мотивация. И двете получават внимателно представяне чрез интерактивни казуси и упражнения. Ще научите как да разбирате комуникационния процес и да бъдете ефективни комуникатори, за да предадете точно и правилно своето послания, така че екипът ви да го разбере и възприеме.

Ще научите как да критикувате, без да предизвикате защитна или агресивна реакция и как – и колко често – да похвалите, без да предизвикате у човека обратния ефект.

Освен това един от курсовете дава практически знания за конфликтите и реакциите на хората и, разбира се, какви са начините да се справите и дори да управлявате конфликтите на работното място.

Вие можете да изберете да преминете един или повече от уроците в програмата, макар че най-добре е да се запознаете с всички, за да почувствате увереност в ежедневните контакти като лидер.

 
е-Курс: ИЗГРАЖДАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА УСПЕШЕН ЕКИП

Тип: онлайн

Продължителност: 3-4 часа

Ниво – СРЕДНО КЪМ ВИСШЕ

Сертификат

Цена: 43 евро

Изпрати запитване!

Казус: „Ралица не вярваше, че групата хора в заседателната зала могат някога да бъдат наречени екип. Цивилизованите хора, които доскоро учтиво обсъждаха ваканционните си планове, сякаш бяха заменени от враждебни и воюващи помежду си агресори, които проявяват критичност към всяко чуждо мнение. Ръководенето на Ралица постоянно бе подлагано под съмнение от трима от членовете на екипа й…“

 • ОЩЕ ЗА КУРСА

  Решаването на този и други подобни казуси са в основата на този курс, посветен на умението да се изгражда и ръководи екип.

  Добрият мениджър и лидер трябва да може да избере и насочва създаването на хармоничен и ефективен екип. притежава. Трансформацията на група хора в успешен екип не става бързо и този курс съветва как да се направи. Дефинират се различията в различните етапи в живота на екипа и техники за подкрепа на хората за постигане целите.

  На мениджърите се предлагат разнообразни дейности по сплотяването на екипа, включително дизайна на подходящ тийм-билдинг; и как екипно се разрешават проблеми по метода „Шест мислещи шапки” на д-р Едуард де Боно. Целта на тези и други предложени активности е стимулирането на положителни поведения в екипа – получавате съвети как да решите това предизвикателство в силно разнороден екип – до достигане на пълно разбирателство и екипна резултатност.

е-Курс: ДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Тип: онлайн

Продължителност: 3-4 часа

Ниво – СРЕДНО КЪМ ВИСШЕ

Сертификат

Цена: 43 евро

Изпрати запитване!

Възможно ли е да се критикува работата на служителя, без това да го демотивира? Как да използвате похвалата като мотиватор? Може ли да похвалата да е прекалена?

 • ОЩЕ ЗА КУРСА

  Обучението за Обратна връзка разглежда през призмата на мотивацията практически правила за даване и получаване на похвала и критика, като се стимулира служителя към развитие по положителен начин. Казуси и тестове дават насоки колко често да се дава обратна връзка, в каква форма е добре да се дава.

  Специално внимание е отделено и как да се получава и тълкува обратната връзка, която може да е силен мотиватор за човек, насочен към личностно и професионално развитие.

е-Курс: МОТИВАЦИЯ И САМОМОТИВАЦИЯ. ТЕОРИИ И УСПЕШНИ ПРАКТИКИ

Тип: онлайн

Продължителност: 3-4 часа

Ниво – СРЕДНО КЪМ ВИСШЕ

Сертификат

Цена: 43 евро

Регистрирай се сега!

Като мениджър отговорен за екипа си, е задължително да сте наясно какво мотивира хората ви. Не е достатъчно да кажете на хората си какво да правят и да очаквате те да го свършат. Необходимо е да оцените факта, че силата на екипа ви идва от удовлетвореността им от работата.

 • ОЩЕ ЗА КУРСА

  На базата на обстойна информация за теориите за мотивация на Маслоу, Херцберг, Вруум и др., курсът дава практически знания веднъж как да се постигне и поддържа висока лична мотивация и после как да идентифицирате мотивационните потребности на хората и да направите нужното за да ги удовлетворите.

  Предложени са практически правила за създаване на мотивираща организация, носеща удовлетворение на работещите в нея, започвайки от процеса на подбор до създаване на позитивна среда, в която хората се чувстват сигурни и ценени.


 
е-Курс: ЕФЕКТИВНА МЕЖДУЛИЧНОСТНА КОМУНИКАЦИЯ. КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ

Тип: онлайн

Продължителност: 3-4 часа

Ниво – СРЕДНО

Сертификат

Цена: 43 евро

Изпрати запитване!

Хората отделят много време да разговарят с другите и поради тази причина приемат комуникацията като даденост, а това съвсем не е така. Комуникацията би могла да е много по-ефективна, ако се разбира, че е процес и съответно всеки от участниците има влияние върху крайния резултат.

 • ОЩЕ ЗА КУРСА

  Курсът дава знания за комуникационния процес и етапите му през многобройни реални примери за междуличностна комуникация. Чрез казуси се разглеждат проблеми свързани с изкривяването при предаване на информацията и как да бъдат избегнати.

  Втората част представя подробно сигналите на езика на тялото и тяхното тълкуване в рамките на комуникацията. Разгледани десетки невербални жестове, сред които мимики и очен израз, позиции на ръцете и дланите, докосване на лицето, както и знаците за лъжа, интерес, бариери и използването на различни зони на отстояние между хората за постигане на ефективна комуникация.

е-Курс: РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ

Тип: онлайн

Продължителност: 3-4 часа

Ниво – СРЕДНО

Сертификат

Цена: 43 евро

Изпрати запитване!

Знаете ли, че конфликтите на работното място вместо да са сериозен проблем, могат да стимулират развитието на организацията. Изграждането на разбиране, че вътрешните и външните конфликти на работното място са нормални и трябва да се използват като стимул за трансформация и позитивни промени.

 • ОЩЕ ЗА КУРСА

  Курсът запознава с различните видове конфликти и различните реакции на хората. Рискът от инстинктивна, спонтанна реакция или отбягване на конфликта следва да бъдат заменени със стратегически подход за разрешаването му като процес. Множество упражнения и тестове за самооценка ще ви помогнат да придобиете знания как това да приложите в своята организация и дори да предизвикате създаване на култура на замяната на конфликтите с аргументирани дискусии, вземащи предвид различията на участниците.

  Получавате конкретни правила и примери за конструктивно разрешаване на конфликти както и иницииране на процес за разрешаване на конфликти, подходящ за вашето работно място. Обяснява се процеса на медиация и намирането на правилните ключови ценности при стратегическо разрешаване на конфликти.