е-Академия „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“

 
е-Академия: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

  Тип: онлайн

  Продължителност: 3 урока –  общо 9-10 часа

   Ниво – начално

  Цена: 73 евро

Изпрати запитване!

е-Академия „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“  съдържа три отделни урока и се придържа към изискванията на PMI (Project Management Institute). Формулират се изискванията към проектния мениджър, неговите качества, задължения и отговорности и поведението му като лидер на проектния екип. Ще научите кога и как да проявите проактивност, гъвкавост или твърдост. Изброени са често срещани проблеми, с които се сблъскват проектните мениджъри и как да ги преодолеят.

Първият урок „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНИЯ ЦИКЪЛ“ подробно изяснява дефинициите за проект, 5-те му фази и тройното ограничение по PMBOK. Дават се правила за баланса между разходи и време. Каква е цената на качеството, защото ако не покриете функционалните и техническите изисквания за дадена работа, не сте свършили работата си достатъчно качествено и проектът може да бъде върнат или дори отхвърлен. Особено внимание се отделя на фирмената култура и спечелването на подкрепа за проекта от организацията и мениджмънта.

Втората и Третата част „ПРОЕКТЕН МЕНИДЖЪР – „ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ“ И „ВОДЕНЕ НА ЕКИП“ дават пространни съвети за ръководенето на проектния екип, предизвикателства и възможности, изисквания към комуникацията и преодоляване на негативни тенденции в нагласите и поведението. За да бъде успешен един екип, членовете му трябва да взаимодействат постоянно помежду си.

Ако работните места на хората от екипа ви са разположени в различни отдалечени локации, вие следва да положите усилия, за да осигурите постоянна комуникация чрез използване на средства като: конферентни телефонни разговори, видеоконферентна връзка и електронна поща. Тук ви представяме няколко ключови насоки, които ще ви помогнат да развивате и поддържате успешен проектен екип.

И трите части съдържат множество тестове, с които да проверите знанията си по всяка от засегнатите теми.

 

Уроците, съдържащи се в Академията:

Урок 1: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНИЯ ЦИКЪЛ

Подробно изяснява дефинициите за проект, 5-те му фази и тройното ограничение по PMBOK. Дават се правила за управление на разходи, време, качество; фирмената култура. Особено внимание се отделя на спечелването на подкрепа за проекта от организацията и мениджмънта.

Урок 2: ЧАСТ1 – ПРОЕКТЕН МЕНИДЖЪР – ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

Това обучение формулира изискванията към проектния мениджър, неговите качества, задължения и отговорности и поведението му като лидер на проектния екип.

Урок 2: ЧАСТ 2 – ПРОЕКТЕН МЕНИДЖЪР – ЛИДЕРСТВО И РАБОТА С ХОРА

Членовете на един успешен проектен екип са изцяло ангажирани с проекта и отговорни един към друг. За да успее да поощри този тип поведение и да изгради доверие и сигурност между членовете на екипа, проектният мениджър трябва да притежава добри умения за работа с хора. Той следва да може да разпознава и разбира техните индивидуалности, нужди и желания.