Какво е бизнес симулация?

 • Общ преглед на основните характеристики на симулациите

  ◊         Емоционален и силно въздействащ сценарий
  ◊         Взаимодействие между отбор и индивиди
  ◊         Комуникация на всички канали
  ◊         Силен фокус върху разкриване на лидерски потенциал
  ◊         Нужда от креативни решения по повод планирането на ограничени ресурси
  ◊         Умения ориентирани към вътрешен и външен клиент: асертивност, презентационни умения и умения за убеждаване, междуличностна комуникация

   

Бизнес симулациите имат уникален и холистичен подход който гарантира придобиването на практически приложими умения за ефективно обединяване около една обща цел, съпроводено с разкриване на лидерски потенциал сред участниците от една организация, умения за мотивиране, стратегическо планиране, иновативно и креативно мислене.

Всички бизнес симулации на Arthur Adams© гарантираt незабравимо изживяване. Участниците са поставени в ситуации, в които ще се наложи да генерират креативни решения и да планират ограничени ресурси. Много често обстоятелствата около случващото се провокират конкурентно поведение, което води до организационно подобряване на възможностите.

Симулационната игра провокира търсенето на начини да се работи по-ефективно, за да постигнат по-добри общи резултати, чрез множеството метафори, в чиято основа лежи стремежът към промяна.


 

Начин на провеждане

Участниците биват разделени на отбори и целта им ще е да работят съвместно за постигането на определена цел. За целта всички ще трябва да поемат различни роли и да си сътрудничат. По време на играта има препятствия, които могат да се преодолеят, единствено ако подходът на участниците е ориентиран към комуникацията, междуличностна и клиентоориентирана

Метафора

Метафората в играта обвързва случващото се в нея с истински житейски ситуации и възможности, като огромна роля за изграждането на тази връзка играе организационната култура, демонстрирана от участниците

Възможност за адаптиране

Детайлно представяне на всяка една от симулациите може да бъде организирано при желание от страна на клиента и по време на лична среща, с цел презентиране пълните възможности на бизнес симулацията подробно и адаптирано към нуждите на всяка организация