Програмата е разработена за управители на фирми, мениджъри, специалисти по човешките ресурси и всички, които се интересуват от ефективно управление на екипите си и методи за разрешаване на евентуални конфликти и кризисни ситуации.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– Разработите стратегии, които ще ви помогнат да се справяте с конфликти
– Управлявате конфликтите на работното място
– Научите техники за справяне с конфликтите, които да приложите на практика
– Разпознавате кризите отрано и да ги предотвратявате
– Повишите самочувствието си и да почувствате, че сте способни да живеете по-щастлив и по-продуктивен живот

 

Основни теми на програмата:


Управление на конфликти и кризисни ситуации Артър Адамс Managing Conflicts Arthur Adams

Управление на конфликти и кризисни ситуации Артър Адамс Managing Conflicts Arthur Adams

 • Същност на конфликта

  – Дефиниция
  – Полезен или вреден е конфликтът

 • Причини за конфликт

  – Конфликт на целите
  – Конфликт на идеите
  – Конфликт на нагласите
  – Конфликт на поведението

 • Типове конфликти

  – Вътре в индивида
  – Между двама индивиди
  – В екип от индивиди

 • Типове участници в конфликт

  – Агресивен
  – Манипулативен
  – Подчинени и налагащи се личности
  – Свръхемоционални
  – Ригиден
  – Избухлив

 • Стадии на конфликта

  – Четирите стадия на конфликта

 • Вътрешен конфликт

  – Чувство на отхвърляне. Чувство за малоценност. Откъсване.
  – Самокритичност. Страх. Вина. Гняв. Правене на избор.
  – Начини за справяне.

 • Междуличностен конфликт

  – Прояви.
  – Причини за междуличностен конфликт.
  – Начини за справяне.

 • Конфликт в екипа

  – Причини свързани с идеи, цели, работа, поведение.
  – Начини за справяне.
  – Стратегия за комуникация в екипа

 • Превенция на конфликтите

  – С какво да започнем
  – Привличане на точния човек
  – Правила за избягване на конфликт

 • Управление на конфликти

  – Рационален подход
  – Стилове на управление
  – Някои полезни техники

 • Кризи

  – Причини за поява на кризи
  – Дефиниция
  – Видове кризи
  – Подход към кризата
  – Типове поведение при криза
  – Овластяване при криза

 • Видове кризи

  – Природни бедствия
  – Технологични сривове
  – Морални кризи
  – Лични кризи или нещастия

 • Бизнес кризи

  – Заплаха за бизнеса
  – Опасност от фалит
  – Криза с клиент
  – Криза с персонал
  – Финансова криза
  – “Черен” PR
  – Криза с търговска марка

 • Инструментариум за решаване на кризи

  – Система за действия
  – Система приоритети
  – Организация за криза
  – Комуникационна система
  – Компетенции на мениджъра необходими за преодоляване на кризите

 • Стратегия при криза

  – Стъпки при решаване на криза
  – Правила за общуване при криза
  – Правила за поведение при криза
  – Правила за овластяване
  – Правила за комуникация с медии, клиенти, партньори, служители
  – Превенция

 • Практически съвети

  – Справяне с последиците от криза
  – Погрешни действия при криза и конфликт
  – Поуки