Регистрирай се сега!

Програма на обучението

Оценяване на човешките ресурси
• Значение и същност на процеса
• Методология на оценяването
• Видове оценяване
o Оценка на трудовoто представяне
o Оценка на приноса
o Оценка на потенциала
o Оценка на изпълнението на целите

Основни методи и форми на оценяване на резлутатите
• Атестационно интервю
• Метод на 360-градусова оценка
• Оценяване на екипи

Основни методи за оценка на потенциала
• Центрове за оценяване
• Психологически тестове и психологически профили

Управление чрез оценяване на представянето и потенциала
• Мотивиране и целеполагане на хората
• Осъществяване на обратна връзка
• Потенциал и кариерно развитие на хората
• Бонуси и възнаграждение
• Развитие на компетенции
• Интегрален подход към управлението на човешките ресурси

KPI (Key Performance Indicators)
Оценяване на ефективността в работата
• Ефективност и ефикасност
• Измерване на ефективността
• KPI – същност и предназначение
• Методология по разработването и внедряването на система от KPI

KPI в HRM
• Същност на показателите за ефективност в управлението на човешките ресурси.
• Основни показатели
• Добри практики и еталонни показатели на основните KPI в ЧР

KPI в основните направление на бизнеса
• Значението на отдел ЧР при внедряването на системата от KPI в организацията
• Ключовите показатели като основа за изграждането на ефективна система за оценка и планиране
• Основни показатели в базовите функционални направления в една организация

SLA (Service Level Agreement) и управление на дейността чрез KPI
• Понятието „Вътрешен клиент”
• Значение и форма на SLA
• Основен формат на SLA