Това обучение ще помогне на участниците да:
– Се запознаят с процеса на планиране, подготовката, структуриране и управление на проекти;
– Придобият задълбочени познания относно управлението на собствения и външните ресурси;
– Осъществяват ефективна комуникация за съгласуване на отделните задачи за постигане на очакваните параметри на проекта;
– Прилагат успешно на практика придобитите техники и методи;
– Да бъдат високо организирани и гъвкави в съвременната динамична работна среда.

 

Основни теми на програмата:Project Management Arthur Adams Управление проекти Артър Адамс

Project Management Arthur Adams Управление проекти Артър Адамс

Регистрирай се сега!

 
 • Основни понятия

  • Проект
  • Управление на проекти
  • Процес и жизнен цикъл на проекта
  • Основни фигури в проекта и екипа
  • Матричната организация като основа на проектната дейност

 • Планиране и подготовка на проекта

  • Анализ на целите и потребностите
  • Дефиниране на основните етапи и показатели за междинни резултати
  • Критерии за оценка на успеха на проекта
  • Изработване и оптимизиране на план на проекта

 • Управление на времето

  • Дефиниране на дейностите и етапите
  • Планиране във времето – график на Гант, мрежови график и др.
  • Определяне на продължителността на етапите
  • Съвместяване и оптимизиране на дейността – зависимости
  • Контрол на графиците и времето

 • Управление на разходите

  • Планиране на ресурси
  • Определяне на стойността на отделните ресурси
  • Бюджетиране
  • Контрол върху разходите

 • Управление на качеството на изпълнението

  • Планиране на качеството – цели и показатели
  • Осигуряване на качеството
  • Контролиране на качеството

 • Управление на хората и екипа

  • Организация и структура на екипа. Основни роли
  • Осигуряване на необходимите човешки ресурси – набиране и мотивиране
  • Изграждане и развитие на екипа

 • Управление на комуникациите

  • Планиране на комуникациите
  • Разпространение на информацията, необходима за проекта и информираща за проекта
  • Отчитане на представянето и напредъка
  • Административен документооборот и комуникация по проекта

 • Управление на рисковете

  • Идентифициране на рисковете
  • Измерване и определяне на вероятността от риска, възможни последици
  • Избягване, минимизиране и преодоляване на заплахите
  • Контролиране на рисковете