Мениджъри с малък опит, които искат да получат знания и умения по мениджмънт в контекста на съвременната организация с нейната често матрична или плоска структура, където отговорностите са свързани с фирмените цели и ценности.
Супервайзъри и наскоро издигнати лидери на екипи, чиито нови отговорности включват ръководене и мотивиране на хора – често доскорошни равностоящи. За целта са им нужни както лидерски умения за работа с хора, така и познания за организационно управление.
За служители с огромен опит, но отскоро ръководители на екип или с нови, разширени отговорности включващи управление на ресурси, процеси и системи в пряко взаимодействие с други отдели и мениджъри от организацията.

 

Ще научите:

Да изясните ролята и отговорностите си като мениджър

Да получите знания за функциите на мениджмънта и мениджърските роли в
рамките на вашата позиция

Как да управлявате трудовото представяне на преките си подчинени

Да използвате индивидуалните налични мотиватори на своите подчинени в постигането на целите на екипа си

Да използвате максимално успешно комуникационните канали в рамките на организацията за да предадете фирмените цели на подчинените се, така че да бъдат възприети

Да научите и да използвате принципите на ситуационното лидерство

Да овладеете принципите и начините на ефективно делегиране

Да се научите да комуникирате успешно надолу, настрани и нагоре, така че да постигате целите си

Да работите съвместно с екипа си по конкретни задачи, разрешаване на конфликти и постигане на целите.

Да се научите да изграждате респект и да влияете

 

Основни теми на програмата:


Преход служител мениджър Артър Адамс Transition Employee Manager Arthur Adams

Преход служител мениджър Артър Адамс Transition Employee Manager Arthur Adams

 

 

Регистрирай се сега!

Дефиниране на мениджърските роли, отговорности и необходими качества

Комуникация. Междуличностна и вътрешно фирмена. Управление на комуникационния процес в рамките на своя екип

Умения за общуване. Словесна, писмена и невербална комуникация. Умения за задаване на въпроси и активно слушане при комуникацията

Провеждане на срещи и събрания. Организация и подготовка. Представяне на информация.Поставяне на индивидуални и групови въпроси

Управление на представянето на служителите. Цели и задачи. Създаване на очаквания.

Лидерски умения за мениджъри. Разлика между мениджър и лидер. Идентифицирайте вашия профил

Мотивация. Основни теории. Идентифициране на (де)мотивиращите фактори.
Разкриване на персоналните мотиватори на всеки в екипа

Делегирането – форма на развитие и мотивация. Етапи на делегирането. Предпоставки и правила за делегиране. Оценка

Умения за вземане на решение. Индивидуални методи. Групови начини. Предимства и правила за прилагане. Методи за решаване на проблеми

Водене на групи и екипи. Разлики. Умения за изграждане и работа с екип