За всички, които трябва да провеждат обучения от интерактивен и практически тип на аудитории от всякакъв размер.
Изучават се подходи за задържане на вниманието и повишаване на ефективността на запомняне посредством използване на съвременни теории за ученето при възрастни индивиди. Представят се методики за създаване на упражнения, казуси и ролеви игри, които да стимулират аудиторията към максимално участие и ангажираност към преподаваната тема. Обръща се внимание и на задължителните изисквания към трeнера.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– подготвяте и изнасяте обучения, които ще бъдат убедителни и запомняни
– научите техники за справяне с всякаква аудитория и ситуация
– разберете въздействието на вашия глас и език на тялото върху аудиторията.
– разработвате упражнения, ролеви игри, казуси
– се справяте с последващи въпроси и да ги обсъждате убедително
– да продадете идеите си и да бъдете убедителни.

 

Основни теми на програмата:


Training Trainers Arthur Adams Обучение Обучаващи Артър Адамс

Training Trainers Arthur Adams Обучение Обучаващи Артър Адамс

 • Дефиниции

  Що е Обучение?
  Разликите между обучение, презентация, лекция
  Обучител, водещ, лектор, преподавател, презентатор
  Принципи на ученето и методики за обучение на възрастни

 • Има ли “родени трейнери”?

  Погрешни схващания за способноста да се изнасят презентации
  А защо изобщо се водят обучения? – Упражнение
  Полезни съвети: Важно и ефектно – как да ги подредим? А как да убедим аудиторията в тезата си?

 • Подготовка на обучение

  Целите обуславят материала, начина и резултата
  Информационна цел
  Търговска цел
  Убеждаваща цел
  Фази на подготовката – практическа работа

 • Подготовка на материалите за презентация

  Определяне на целите и съдържанието
  Избор и подбор на материалите
  Подреждане на основните точки
  Скициране на съдържанието и използване на бележки
  Анализ на аудиторията
  Подготовка на мястото на обучение с оглед целите на работа

 • Структура на обучение. Създаване на обучение по предварително зададени параметри

  Въведение
  Ключови моменти
  Стандартно и нестандартно въведение
  Изложение
  Принципно структуриране
  Тройният принцип
  Заключение
  Ключови моменти; енергетизиране на аудиторията

 • Вербално послание

  Писмен текст или “the writing on the wall”
  Какво става, ако четем пред аудиторията?
  Глас. Характеристики. Упражнение по въздействие с глас
  Език, речник, стил, ерудиция

 • Невербални сигнали

  Поведение и овладяване на спонтанни затруднения
  Невербални послания по време на презентиране
  Силата на погледа – визуална обратна връзка с аудиторията
  Полезни съвети и упражнение за невербална комуникация
  Харизма и използване на хумор

 • Сценична треска – кой ли я няма? А дали е наистина пречка?

  Правила за справяне с напрежението и стреса преди, по време и след излизане пред аудитория
  Упражнение по самоконтрол

 • Работа с аудиторията

  Въпроси и отговори
  Подготовка за комуникация с аудиторията
  Даване на обратна връзка към участник
  Как да парираме враждебност
  Как да се справяме, когато ни зададат въпрос, чийто отговор не знаем…
  Как да се справяме с несериозни участници (“шегаджии”)
  Как да реагираме при форсмажорни обстоятелства

 • 5 тайни за изграждане на доверие с обучаемите

  Въвличане на аудиторията, личното отношение и индивидуален подход
  Методът “ваксинация” – разрешаване на очакванията на участниците и потенциалните страхове на аудиторията
  Подходът “общ знаменател” – осигуряване на съпричастността на аудиторията
  Продажбени методи при презентацията – От наративен към интерактивен подход
  Техники да накараме аудиторията да запомни максимално от чутото – подобряване на кратко и средносрочното запомняне

 • Аудио Визуални средства

  Цели и предназначение – кога и дали да ги използваме
  Правила за работа
  Нестандартни нагледни материали – изискват допълнителн подготовка и преценка за пригодността

 • Оценка на ефективността на обучението

  Методи за оценка