Програмата е разработена за управители на фирми, маркетинг мениджъри, търговски директори, маркетинг специалисти и всички, които се интересуват от проучване на пазара и потребителското поведение.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– Разработите маркетингова стратегия (или комплекс от маркетингови стратегии)
като се вземат под внимание всички аспекти на организацията, които взаимодействат с пазара
– Получите основни знания относно изграждането на стратегически пазарен план – план за всички аспекти на стратегията на организацията на пазара
– Направите стратегически анализи на маркетинговата и фирмената среда
– Повишите ефективността на вашата организация чрез стратегическо пазарно планиране

 

Основни теми на програмата:


Market Research Arthur Adams Пазарни Проучвания Артър Адамс

Market Research Arthur Adams Пазарни Проучвания Артър Адамс

 • Същност и цели на пазарните проучвания Видове пазарни проучвания

  – Аспекти на пазарното проучване
  – Обхват на пазарното проучване
  – Видове пазарни проучвания
  – Времеви период
  – Равнище и направление на проучването
  – Обхват и стратегическа ориентация

 • Принципи на проучването на пазара

  – Принцип на обективността
  – Принцип на конкретността
  – Принцип на комплексността
  – Принцип на всеобхватността
  – Принцип на интерактивността
  – Принцип на съгласуваността

 • Анализ, диагностика и прогнозиране на пазара

  – Определяне на релевантния пазар
  – Диагностика на пазара и анализ на продажбения и пазарния потенциал
  – Прогнозиране на пазара

 • Конкурентни проучвания

  – Идентифициране на конкурентите и определяне на тяхната стихийна популярност
  – Събиране на базова информация за конкурентите
  – Проучване на маркетинговите политики на конкурентите

 • Проучване на потребителите

  – Събиране на информация по основни социално-икономически показатели- свързана с набиране на вторична информация
  – Реализиране на мотивационни проучвания- свързана с набиране на първична информация
  Проучване на потребителите в търговията на дребно
  Отношението на клиентите
  Вероятността за покупка
  Удовлетвореността от посещението на търговския обект

 • Изготвяне на програма за проучване

  – Структура на изследователския процес
  – Проблем, обект, предмет и основни изследователски въпроси на проучването
  – Изследователски хипотези и изследователски стратегии

 • Информационно осигуряване на пазарните проучвания

  – Видове информация – предимства и недостатъци на първичната и вторична информация.
  – Методи за събиране на първични данни. Класифициране
  Качествени методи за събиране на данни:
  Количествени методи за събиране на данни
  Наблюдението и експеримента, като методи за събиране на първични данни
  Специални форми на допитване- панели, хол-тестове и клинични изследвания
  Изготвяне на въпросници. Формулировка на въпросите

 • Заключителни етапи на проучването