За нови мениджъри, лидери на екипи и супервайзори.
Мениджъри с малък опит, които искат да получат знания и умения по мениджмънт в контекста на съвременната организация, където отговорностите са свързани с фирмените цели и ценности.
Супервайзъри и наскоро издигнати лидери на екипи, чиито нови отговорности включват ръководене и мотивиране на хора – често доскорошни равностоящи. За целта са им нужни както лидерски умения за работа с хора, така и познания за организационно управление.
За служители с по-дълъг опит, но отскоро ръководители на екип или с нови, разширени отговорности включващи управление на ресурси, процеси и системи в пряко взаимодействие с други отдели и мениджъри от организацията.

 

Този тренинг ще ви помогне да:

– намерите отговор на трудни въпроси, свързани с поемането на новата роля на супервайзор
– разберете ясно какви са задълженията и отговорностите на позицията
– поставяте и успешно да контролирате изпълнението на поставените от вас задачи
– изградите авторитет към себе си у хората, с които работите с личен пример и професионално отношение
– критикувате или хвалите по начин, който се възприема от служителя като ценна помощ
– се справяте с недостига на време и ресурси по оптимален начин
– намерите правилен подход и начин за справяне с конфликтни, гневни или негативни хора в екипа

 

Основни теми на програмата:


Преход служител мениджър Артър Адамс Transition Employee Manager Arthur Adams

Преход служител мениджър Артър Адамс Transition Employee Manager Arthur Adams

 

 

Регистрирай се сега!

 • Въведение

  Предизвикателства пред новия мениджър/супервайзор при прехода от служител към ръководител.
  Израстване отвътре и външно назначение – различна реакция от екипа. Подходи за справяне.
  Съвети към новия мениджър/супервайзор.

 • Изисквания към новата роля и позиция

  Правомощия, задължения и очаквания към супевайзора.
  Трудности и пречки – преодоляване.
  Четири основни функции в ежедневната работа.
  Нива в мениджмънта и съответни отговорности (по Р. Кох).

 • Целеполагане. Поставяне на задачи и разпределение на работа

  Синхронизация между лична цел, организационна цел и цели на отделните служители.
  Критерии при поставяне на задачи. SMART принцип.
  6-стъпков метод за поставяне на задача.
  Избор на подходящия изпълнител за задача.
  Типични грешки при поставянето на задачи – ресурсна обезпеченост, правомощия, взаимозависимост, подход и др.

 • Контрол на изпълнението на работа

  Поставяне на стандарти.
  Измерване на представянето.
  Коригиращи действия.

 • Справяне с недостига на време и ресурси

  Техники за разпределение на времето.
  Техники за работа в критична и натоварена ситуация.
  Делегирането като метод за разтоварване.

 • Справяне с конфликтни ситуации и хора

  Техники за справяне с конфликтни, гневни и оплакващи се хора.
  Справяне с негативни служители.
  Справяне с трудни шефове.