Това обучение е насочено към мениджъри и лидери – настоящи и бъдещи, които желаят да създадат и ръководят ефективни и мотивирани екипи от хора, които харесват това, което правят и как го правят. Екипното взаимодействие се подчинява на много фактори. Предоставя се практически поглед върху работата и управлението на екип през погледа на лидера. Особено внимание е отделено на мотивацията – както собствената, така и на членовете на екипа. И естествено отговор на вечния въпрос: как да мотивираме хората с нематериални стимули?

 

Това обучение ще ви помогне да:
– научите повече за качествата и предизвикателствата пред съвременния лидер
– разберете кои са основните умения и качества, необходими за успешно представяне на лидера
– идентифицирате собствените си силни страни, които ви правят подходящи за лидери
– създадете силен и сплотен екип на основата на правилни комуникация, задачи и мотивация
– използвате личния пример и своята харизма, за да мотивирате хората си
– научите най-важните мотивационни практики и инструменти, с които да създадете екип от щастливи хора под своето ръководство

 

Основни теми на програмата:


Motivation and Team Management Arthur Adams Мотивация и Управление на екипи Артър Адамс

Motivation and Team Management Arthur Adams Мотивация и Управление на екипи Артър Адамс

Регистрирай се сега!

 
 • Що е екип?

  Разлика между група и екип. Има ли нужда винаги от екип.
  Условия за създаване на функциониращ екип.
  Изисквания към екипното взаимодействие.
  Комуникацията в екипа.
  Поддържане на позитивно отношение и мотивация – предпоставка за ефективен екип.

 • Жизнен цикъл на екипа

  Жизнен цикъл на екипа (по Тъкман).
  Практически стъпки по управлението на екип.
  Преодоляване на проблеми при управлението на екип: прекален или слаб контрол, конфликтни личности, неясни взаимовръзки.
  Изграждане и развитие на хората – или как да задържаме и развиваме членовете на екипа.

 • Лидерството като начин за влияние и вдъхновение на хората

  Вродена или придобита способност е лидерството – какво казва теорията. Промени в разбирането за лидер.
  Мениджмънт (транзакционен) или Лидерство (трансформационно).
  Авторитаризъм и авторитет (по Френч и Рейвън).
  Формален и неформален лидер.
  Как да придобием и развием качествата необходими за да бъдем лидери?

 • Лидерство в организацията

  Лидерски стилове обусловени от ситуацията: ситуационно лидерство.
  Връзка между мотивация и компетентност на служителя и необходимостта от конкретен лидерски подход.
  Харизма. Личен пример. Да водиш или да ръководиш?

 • Мотивация

  Самомотивация – наистина ли хората са толкова различни?
  Какво казват теориите за мотивацията на хората? Маслоу, Маклилънд, Херцберг.
  Вътрешна и външна мотивация.
  Връзка между мотивацията и програмата за развитие на служители, делегирането и обратната връзка.

 • Материална и нематериална мотивация

  Темата за парите и кога тя е водеща?
  Личният пример и комуникацията в екипа – предизвикателство пред мениджъра-лидер.
  Как може да се създаде екип, който е мотивиран?
  Възможности на лидера да мотивира екипа си.
  Списък от мотивационни инструменти, които са по силите и джоба на всеки лидер.

 • Справяне с конфликти в екипа

  Справяне с конфликтни ситуации и хора.
  Техники за справяне с конфликтни, гневни и оплакващи се хора.
  Справяне с негативни служители.
  Работа с неформалните лидери.