Тази програма е насочена към търговски служители на различни нива, които контактуват с клиенти и продават различни продукти и услуги. Дефинират се различните типове продаване като и постигането на конкурентно предимство в процеса на привличане на нови или развитие на стари клиенти. Обучението дава знания и умения за разкриване потребностите на клиентите и преодоляване на техните възражения. Показват се различните типове клиенти и съответните подходи към тях. Предоставят се техники за правене на убедителни търговски предложения и техники за справяне с трудни, арогантни или манипулативни преговарящи.

 

Това обучение ще ви помогне да:
– получите знания и практически умения за откриване на нови бизнес възможности
– придобиете умения за изграждане на дългосрочни контакти с ключови клиенти;
– усвоите творчески подходи за подготовка, организиране и водене на търговски срещи;
– умения за водене на преговори с трудни клиенти

 

Основни теми на програмата:


key sale skills Arthur Adams Ключови продажбени умения Артър Адамс

key sale skills Arthur Adams Ключови продажбени умения Артър Адамс

Регистрирай се сега!

 
 • Продажбен процес

  Вярно ли е, че човек се ражда търговец?
  Проактивно отношение към продажбите.
  Разликите между „твърди“, консултативни и активни продажби.
  Основи на продажбения процес. Стъпки на продажбите.

 • Активен подход към продажбите

  Намиране на бизнес възможности за развитие на продажбите.
  Ролята на активния търговец.
  Съвременни тенденции в продажбените ситуации.
  Класификация на клиентите от гледна точка на ефективния продавач.
  Класификация според финансов ресурс и според наличен интерес към покупка.
  Цената или конкурентното предимство.

 • Принципи на активното продаване

  Индивидуален подход
  Психологически прийоми.
  Търпение, постоянство, деликатност
  Комуникационен процес и ефективни средства за предаване на информация.
  Обслужване на сделката/договора

 • Разкриване на KPIs или потребностите на клиента

  Видове потребности и разграничаване между рационални и емоционални
  – Нужди, потребности
  – Изисквания
  – Перспективи, страхове
  – Конкурентна обстановка
  – Персонални фактори
  Методи за разкриване на нуждите и желанията. Видове въпроси.
  Активно слушане и разбиране.
  Развиване на наблюдателността.

 • Мотивация на клиента за покупка

  Теория за двете лица на клиента.
  Какво трябва да чуе клиента за да ви избере?
  Как да разберем мотивите и да мотивираме клиента да вземе решение за покупка?

 • Умения за водене на търговски преговори

  Създаване на „неустоимо“ търговско предложение.
  Метод „САС“ – въздействие върху подсъзнанието на клиента.
  Метод „Опаковане“ – как да говорим на езика на клиента?

 • Стратегии и тактики при водене на преговори

  Стратегии и тактики основани на цената.
  Стратегии и тактики основани на времето.
  Стратегии тактики основани на отношенията.
  Примери за тактики: „бързо спускане“, „праволинейност“, „ситни стъпки“.

 • Преодоляване съпротивата при трудни търговски преговори

  Справяне с арогантни преговарящи: техника „три аргумента“.
  Справяне с манипулативни преговарящи: техника „уточняване с три въпроса“.
  Справяне с други типове трудни преговарящи: незаинтересован, многознаещ, негативен и др.